OKRAJ občianske združenie
 
SK|EN

Legislatíva a Štatút

Legislatíva


Uvádzame len tie časti zákona, ktoré sa dotýkajú činnosti chránenej dielne a povinnosti zamestnávateľa, ktorý zamestnáva viac ako 20 zamestnancov.
V zmysle § 63 ods. 1 písm. d) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) a zmien je zamestnávateľ povinný zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a) zákona ak zamestnáva najmenej 20 zamestnancov a ak úrad v evidencii uchádzačov o zamestnanie vedie občanov so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a) zákona v počte, ktorý predstavuje 3,2 % z celkového počtu je zamestnancov.

Občan so zdravotným postihnutím


• Občan so zdravotným postihnutím v zmysle ust. § 9 zákona je:
a) občan uznaný za invalidného občana podľa osobitného predpisu (ktorým je § 71 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov) b) občan, ktorý má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o 20 %, ale najviac o 40 % podľa osobitného predpisu (ktorým je v danom prípade zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov). • Občan so zdravotným postihnutím preukazuje invaliditu a percentuálnu mieru poklesu jeho schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť z dôvodu telesnej poruchy, duševnej poruchy alebo poruchy správania rozhodnutím Sociálnej poisťovne alebo posudkom útvaru sociálneho zabezpečenia podľa osobitného predpisu (ktorým je zákon č. 328/2002 z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov v znení neskorších predpisov). Povinnosti zamestnávateľa pri zamestnávaní občanov so zdravotným postihnutím


Zamestnávateľ podľa ust. § 63 zákona je povinný:


a) zabezpečovať pre občanov so zdravotným postihnutím, ktorých zamestnáva, vhodné podmienky na výkon práce, b) vykonávať zaškoľovanie a prípravu na prácu občanov so zdravotným postihnutím a venovať osobitnú starostlivosť zvyšovaniu kvalifikácie počas ich zamestnávania, c) viesť evidenciu občanov so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a), d) zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a); akzamestnáva najmenej 20 zamestnancov a ak úrad v evidencii uchádzačov o zamestnanie vedie občanov so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a) v počte, ktorý predstavuje3,2 % z celkového počtu jeho zamestnancov.
• Zamestnávateľovi, ktorý zamestnáva občana so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a), ktorý má pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť vyšší ako 70%, si na účely plnenia povinného podielu zamestnávania zamestnancov so zdravotným postihnutím podľa odseku 1 písm. d) započítava, ako keby zamestnával troch takých občanov. • Celkový počet zamestnancov na účely odseku 1 písm. d) je priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách za kalendárny rok. Do celkového počtu zamestnancov sa nezapočítavajú zamestnanci, ktorí plnia úlohy zamestnávateľa v zahraničí.
• Zistený počet občanov so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a), ktorých je zamestnávateľ povinný zamestnávať, a skutočný počet občanov so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a), ktorých zamestnávateľ zamestnáva, sa zaokrúhľuje na celé čísla od 0,5 vrátane smerom nahor.
• Zamestnávateľ preukazuje plnenie povinného podielu počtu občanov so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a) na celkovom počte svojich zamestnancov za predchádzajúci kalendárny rok do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka na tlačive predpísanom ústredím. NOVELA ZÁKONA platná od 1. 1. 2011.
z 9. septembra 2010 ,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Zadávanie zákaziek na účely plnenia povinného podielu


Príloha k potvrdeniu pre zamestnávateľa


Štatút našej CHD a rozhodnutie od Regionálneho úradu verejného zdravotníctvaPodporili nás:

Nadácia SPP

ÚPSVaR BratislavaMestska čast Petržalka