OKRAJ občianske združenie
 
SK|EN

Kto sme a Naše ciele

Názov občianskeho združenia OKRAJ, vznikol z jednoduchého dôvodu. Našim poslaním je pomáhať ľudom, ktorí sa ocitli na okraji spoločnosti. Prispievať svojou činnosťou k zvyšovaniu a stabilizácii kvality života znevýhodnených skupín obyvateľstva.

Vznik nášho združenia vychádzal z potreby doplniť chýbajúce sociálne služby pre ľudí v núdzi. Z našej niekoľkoročnej skúsenosti z terénnej práce s marginalizovanými skupinami vieme, že v súčasnosti už existuje pomerne funkčná sieť služieb, ktoré poskytujú týmto ľuďom uspokojenie základných potrieb – nocľah a jedlo. Je veľká skupina ľudí, ktorá takúto pomoc potrebuje, ale je aj menšia skupinka ľudí, ktorá sa už chce odraziť od dna a pokúsiť sa vrátiť do normálneho života. Nesnažíme sa zachrániť všetkých, pomocnú ruku podávame najmä tým, ktorí sú znevýhodnení hneď dvakrát. Život na ulici predstavuje veľmi rizikové prostredie, zdravotná starostlivosť je ťažko dostupná a tak dochádza k trvalému poškodeniu zdravia. Niektorí ľudia bez domova tak musia prekonávať nielen bariéru bezdomovectva, ale aj dôsledky ťažkého zdravotného postihnutia. To je cieľová skupina, na ktorú sa v našich projektoch zameriavame.

Tvorbou pracovných miest, intenzívnym a individuálnym prístupom, komplexnou a odbornou prípravou na prácu so sociálne slabšími skupinami chceme zabezpečiť, aby naši klienti – zdravotne postihnutí ľudia bez domova, dostali šancu uspokojiť svoje základné potreby a opäť sa postaviť na vlastné nohy . OKRAJ OZ v súčasnosti prevádzkuje chránenú dielňu. Formou pracovnej terapie zamestnávame zdravotne ťažko postihnutých občanov bez domova. Hlavným predmetom našej činnosti je tzv. empowerment – „posilňovanie” cieľovej skupiny ako súčasť celkovej stratégie zamestnanosti a zvýšenie ich samostatnosti pri obhajovaní svojich práv vo vzťahu k sociálnemu postaveniu v spoločnosti, formou aktívneho zapojenia sa do riešenia svojich problémov. Aktívnou prácou, vzdelávaním a workshopmi pre cieľovú skupinu chceme dosiahnuť jej postupné začleňovanie sa do bežného spoločenského života, vrátane efektívneho nakladania s nadobudnutými financiami.

Podporili nás:

Nadácia SPP

ÚPSVaR BratislavaMestska čast Petržalka